CV

BO Folke Johnson THEUTENBERG

Född i Trollhättan 1942

Jur. Dr. Professor i folkrätt

Ambassadör och UD:s Folkrättssakkunnige 1976 – 1987 m.m.

(för fler detaljer se nedan)

1962                                                      Studentexamen och Flygvapnets officersskola

1963                                                      Juridikstudier vid Uppsala universitet

23 juni 1965                                       Fänrik i Flygvapnet (res)

27 maj 1966                                       Attaché, Utrikesdepartementet, Stockholm

15 september 1966                        Jur. kand. vid Uppsala universitet

20 juni 1967                                       Löjtnant i Flygvapnet (res)
(1965-1988 regelbundet tjänstgörande i Flygvapnets incidentberedskap i luftförsvarssektor O 5 som täckte Östersjön och Sovjetunionen; senare i Försvarsstaben)

7 september 1967                           Tjänstgöring vid svenska ambassaden i Bagdad, Irak, med sidotjänstgöring i Kuwait samt tjänstgöring vid och t.f. Chef för svenska ambassadens skyddsmaktsavdelning för skydd av de brittiska intressena i Irak.

11 januari 1969                                 Tjänstgöring vid svenska generalkonsulatet i New York samt vid svenska FN-delegationen. Delegat vid 24:e Generalförsamlingen samt vid 1:a (politiska) och 6:e (juridiska) utskottet, samt i olika FN-kommittéer och organ, bl.a. FN:s havsbottenskommitté.

10 augusti 1970                                Departementssekreterare vid politiska avdelningen i UD.

21 januari 1971                                 Tjänstgöring vid Försvarets Forskningsanstalt (FOA)

25 januari 1971                                 Juris licentiat i internationell rätt vid Stockholms universitet.

31 maj 1972                                       Disputerade för Juris doktors-graden (den äldre doktorsgraden före doktorsexamens tillkomst) i folkrätt vid Stockholms universitet på en avhandling rörande suveränitetsbegreppet. Fakultetsopponent professor Carl August Fleischer, Oslo

1 juli 1972                                           Kapten i Flygvapnet (res).
(1965-1988 regelbundet tjänstgörande i Flygvapnets incidentberedskap i luftförsvarssektor O 5 som täckte Östersjön och Sovjetunionen; senare i Försvarsstaben)

14 september 1972                        Docent i internationell rätt vid Stockholms universitet. Docentföreläsning: Sovjetunionen och folkrätten – några aspekter.

1 november 1974                            Tjänstgöring vid svenska ambassaden i Moskva, Sovjetunionen

1 november 1976                            UD: s Folkrättssakkunnige (UD: s Sakkunnige i folkrätt) en post som fanns i UD från 1919 fram till min avgång 1987

                                                               Fr.o.m. 1978 med ställning som ambassadör

                                                               1982 utnämnd till ambassadör i UD

                                                               Ledamot och expert av olika kommittéer och delegationer, av den svenska delegationen till FN:s Generalförsamlingar 1976 – 1987 och de svenska ESK-delegationerna (Europeiska säkerhetskonferensen) samt bl. a. Nedrustningsdelegationen, Folkrättsdelegationen, Folkrättskommittén samt kommittéer och studiegrupper rörande neutralitets-, försvars-, och frågor hörande till skyddet mot u-båtskränkningar (kontaktgrupp IKFN i Försvarsstaben), miljörätts- och polarfrågor, (inbegripet Arktis och Antarktis) samt ledare och medlem av ett flertal bilaterala förhandlingsdelegationer och grupper. Svensk chefsdelegat vid förhandlingarna i Paris 1988 med Sveriges anslutning till 1959 års Antarktisfördrag; ansvarig för sonderingarna/förhandlingarna 1984–1987 med Sovjetunionen gällande gränsdragningar öster om Gotland i Östersjön; deltog i förhandlingarna med Danmark ang. gränsdragningar i Kattegatt och Öresund (Hesselö)

1 juli 1977                                           Föreläsare och examinator i folkrätt och internationell privaträtt vid Uppsala universitet samt Försvarshögskolan (FHS) och Militärhögskolan (MHS).

25 oktober 1978                               Adjungerad ledamot av Svea hovrätt

1979 – 1987                                        Föreläsare i islamisk rätt vid bl a Universiteten i Uppsala, Oslo, Stockholm, Lund, Kairo, Jerusalem samt vid Haag-akademien för internationell rätt.

1980-1982                                           Kontaktperson mellan Sverige och den Heliga stolen (Vatikanen) inför öppnandet av de formella diplomatiska förbindelserna 1982 (klicka Den Heliga stolen, Malteserorden och folkrätten och The Holy See, the Order of Malta and International law)

1981                                                      Medlem av Exekutivkommittén samt föreläsare vid JUS 81-seminariet 9-18 juni 1981 vid Uppsala universitet – i samarbete med FN-organet UNITAR – om ”International Law and Organisation for a New World Order” med föreläsningen Changes in the Norms Guiding the International Legal System – History and Contemporary Trends (klicka Folkrätt och säkerhetspolitik)

5 november 1981                            Huvudförfattare till den svenska protestnoten till Sovjetunionen den 5 november 1981 efter att den sovjetiska ubåten U-137 gått på grund i Gåsefjärden i Karlskrona skärgård. Var som UD:s Folkrättssakkunnige mycket aktiv i handläggningen av denna fråga (klicka Dagbok från UD, och Folkrätten i svensk utrikespolitik och Folkrätt och säkerhetspolitik)

4 februari 1982                                 Utnämnd till Ambassadör i Utrikesdepartementet (och Folkrättssakkunnig)

26 april 1983                                      Huvudförfattare till den svenska protestnoten till Sovjetunionen den 26 april 1983 efter det att Sven Anderssons Ubåtsskyddskommission samma dag hade framlagt sin slutrapport (SOU 1983:13) vari Sovjetunionen utpekas som ansvarigt för kränkningarna. Var som UD:s Folkrättssakkunnige mycket aktiv i handläggningen av denna fråga, liksom i U 137-kränkningen 1981. (klicka Dagbok från UD och Folkrätten i svensk utrikespolitik och Folkrätt och säkerhetspolitik)

1984                                                      Utgav boken The Evolution of the Law of the Sea, A Study of Resources and Strategy with Special Regard to the Polar Areas, Dublin 1984 (Tycooly International Publishing Ltd) (en studie om den nya havsrättens inverkan på utvinning och strategi i Arktis, i synnerhet på Sovjetunionens och NATO:s strategiska ubåtsoperationer)

1 juli 1984                                           Professor i folkrätt vid Stockholms universitet.

oktober 1984                                    Rådgivare till Lesothos regering gällande dess relationer med Sydafrika

januari 1985                                      Deltog i Antarktisstaternas seminarium ”the Antarctic Treaty System” på Antarktis och besökte Scott Amundsen-basen vid Sydpolen den 10 januari 1985, där jag planterade den svenska flaggan (klicka Sweden and Antarctica)

10 oktober 1986                               Major i Flygvapnet (res).
(1965-1988 regelbundet tjänstgörande i Flygvapnets incidentberedskap i luftförsvarssektor O 5 som täckte Östersjön och Sovjetunionen; senare i Försvarsstaben)

10 april 1987                                      Förordnad till Överbefälhavarens (ÖB:s) folkrättslige rådgivare i enlighet med artikel 82 i 1977 års Tilläggsprotokoll till Genève­konventionerna av 1949 (SFS 1986:1029) med tjänstgöring i Försvarsstaben (Fst).

                                                               Förordnad att samtidigt inneha tjänst vid Militärhögskolan (MHS) för att bygga upp den nya organisationen med folkrättsliga rådgivare i försvarsmakten.

10 maj 1987                                       Avgick efter 11 år på egen begäran från posten som UD:s Folkrättssakkunnige (mer härom klicka Dagbok från UD och Folkrätten i svensk utrikespolitik).

10 maj 1987                                       Ambassadör i UD med uppgift att vara svensk chefsförhandlare för internationella polarfrågor, rörande Arktis, Nordområdena (ledare av svenska delegationer till Svalbard, Grönland, Canada m.m.) och Antarktis (ledare av svenska delegationer rörande Antarktisfördraget och den s.k. Mineralresursregimen avseende Antarktis och dess miljö samt den s k CCAMLR-konventionen /skyddet av Antarktis levande marina resurser/ m.fl. till Antarktis­fördraget anslutande dokument); medlem av ett flertal inter­nationella vetenskapliga kommittéer och grupper rörande Arktis och Antarktis (klicka Sweden and Antarctica)

                                                               Ledamot av Svenska Kungl. Vetenskapsakademiens Polar­forsknings­kommitté sedan dess grundande 1979 samt sedan dess grundande 1984 av Polarforsknings­sekretariatets (under Kungl. Vetenskapsakademien) styrelse samt av Planerings­grupper för expeditioner till Arktis och Antarktis (bl.a. YMER-expeditionen 1980)

21 september 1988                        Ordförande för den svenska delegationen vid de konsultativa staternas i 1959 års Antarktisfördrag möte i Paris den 21 september 1988, då Sverige upptogs som en konsultativ – d.v.s. styrande – stat i Antarktisfördraget (klicka Sweden and Antarctica)

1988-2010                                           Konsult i internationell rätt samt i internationell privat- och processrätt samt allmän juridik med säte bl a i Belgien och Jordanien Verksam i Swedish Institute of International Law Arbitration and Conciliation, senare under namnet Stockholm Institute of International Law Arbitration and Conciliation (rådgivning, kunskaps­överföring,föreläsningar, ”kontakt- och brobyggande”, organiserande av seminarier, samtal, ”dialoger” och workshops(speciellt inom fälten “Religionens roll i världspolitiken” och ”Dialogen med Islam”), ”Conflict Prevention” och ”Peace-Promotion”. Tidvis i samarbete med Middle East Association for International law (MEAIL), Svenska Institutet i Alexandria och Max Planck Institute for Comparative and International law, Heidelberg.
(se 
www.stockholminstituteofinternationallaw.se)

1992- 1994                                          Rådgivare till Lettlands president och regering bl a rörande de sovjetiska truppernas tillbakadragande (Efter Lettlands självständighetsförklaring den 21 augusti 1991 från det sönderfallande kommunistiska Sovjetväldet /Sovjetunionen och kommunismen föll 1991–1992 och Sovjetunionen upplöstes formellt den 8 december 1991/ behövde Lettland för uppbyggnaden av sin suveränitet och i förhandlingarna om tillbaka­dragande av de sovjetiska trupperna folkrättslig expertis. Jag fungerade som sådan 1992–1994).

1995-2010                                           Forskat, arbetat med samt skrivit tio böcker/artiklar om Västergötland och de äldre västgötasläkternas historia och förhållanden. Böckerna/artiklarna är historisk-arkeologiska-heraldiska-genealogiska berättelser om de äldsta västgöta­släkterna, vilka spred sig över övriga riket. För mer detaljerad info och inköp se startsidan och www.skarastiftshistoriska.nu

2001                                                      Föreläsning 6 november 2001 i Amman, Jordanien, vid Jordan Institute of Diplomacy (JID)
(klicka 
The Interpretation of jihad och Kommentarer till föreläsningen om jihad)

2001                                                      Medgrundare och vice ordförande i The Middle East Association for International law (MEAIL), Amman, Jordanien (ordförande: H K H Prins Raad bin Zeid bin Hussein)
(arrangerar seminarier och samtal på temat “Dialogen med Islam”)

18-19 april 2002                               Möte den 18–19 april 2002 med den Palestinska Myndighetens utrikesminister Nabeel Shaat för att diskutera frågan om Palestinas folkrättsliga status speciellt i samband med den israeliska belägringen 29 mars – maj 2002 av president Arafat i Mukata i Ramallah (d v s Arafat’s Presidential Compound)
(klicka 
Palestine, Iraq and International Law och Folkrätt och säkerhetspolitik)

April 2002                                           Medlem av den Heliga Stolens (Vatikanens) delegation till Stockholm International Forum konferens 23–24 april 2002 ”Truth, Justice and Reconciliation”. Delegationens ledare: Under Secretary of State vid Vatikanens stats­sekretariat ärkebiskop Monsignor Celestino Migliore samt apostoliske Nuntien ärkebiskop Piero Biggio.

2002                                                      Professor i internationell rätt vid University of Jordan, Amman, Jordanien

Juni 2003                                            Befullmäktigat ombud för den Suveräna Malteserorden vid förhandlingarna med det Hashemitiska kungadömet Jordanien om upprättande av fulla diplomatiska förbindelser. Protokollet om upprättande av diplomatiska förbindelser undertecknades av den jordanske utrikesministern och mig i Amman den 29 juni 2003.
(klicka 
The Holy See, the Order of Malta and International law och Den Heliga stolen, Malteserorden och folkrätten).

Januari 2004                                      Medlem av den Heliga Stolens (Vatikanens) delegation till Stockholm International Forum konferens 20–21 januari 2004 ”Preventing Genocides, Threats and Responsabilities”. Delegationens ledare: Under Secretary of State vid Vatikanens statssekretariat ärkebiskop Monsignor Celestino Migliore samt apostoliske Nuntien ärkebiskop Piero Biggio.

Januari 2004                                      Föreläsning i Kabul, Afghanistan, In order to function the International law needs Dialogue and Harmony with Islam and the Sharia law system (”För att fungera behöver folkrätten dialog och harmoni med Islam och Shariarätten”) – Workshop i Kabul hållen 28–30 januari 2004 av the Max Planck Institut for Comparative and International law, Heidelberg, på temat Islamic and Constitutional law; klicka Lecture Kabul (2004).

8 mars 2004                                       Överlämnade i kungliga Ragadanpalatset i Amman den 8 mars 2004 till kung Abdullah II av Jordanien mina kreditivbrev som den Suveräna Malteserordens förste ambassadör till det Hashemitiska kungadömet Jordanien
(klicka 
The Holy See, the Order of Malta and International law och Den Heliga stolen, Malteserorden och folkrätten)

2005-2007                                           Samarbete med Svenska Institutet i Alexandria angående ”Dialogen med Islam” – föreläst samt deltagit i seminarier och workshops; klicka Legal Traditions of the World (2006)

2006-2007                                           Samarbete med Al Azhar Universitetet i Kairo – sunni-islams främsta tolkningsinstans – angående ”Dialogen med Islam”; klicka Legal Traditions of the World (2006)
(mitt första besök vid Al Azhar ägde rum 1980, se härom ovan)

2008                                                      Utnämnd Honorary Professor of International law vid Philadelphia University, Amman, Jordan

2008-2010                                           Presentation av boken Mellan liljan och sjöbladet – Gamla släkter i Västergötland,
Del 1:1 (utkommen december 2008),
Del 1:2 (utkommen hösten 2009) (totalt 1300 sidor).
Bild se startsidan och 
www.skarastiftshistoriska.nu
Del 2 av Mellan liljan och sjöbladet (klicka här) kan utkomma senare.

2009-2012                                           Arbetat på mina memoarer från min tid i UD m.m., Dagbok från UD, att utges 2013 (se startsidan samt under fliken ”Dagbok från UD”)

2012                                                      Utnämnd till medlem av Stormagistraten av den påvliga Heliga Gravens av Jerusalem Riddarorden, Vatikanen.