Invigningstal utställningen i Forshem

Ambassadör, professor Bo Theutenberg

Tal vid invigningen av riddarutställningen MILITES PACIS i Forshem dn 26 augusti 2005

Jag är mycket hedrad över att ha blivit ombedd att inviga denna lilla uställning i Forshems församlingshem om de medeltida riddarordnar som grundades i samband med korstågen till Heliga landet vid 1000-talets slut – och vilka existerar än idag. Vilken plats i Sverige är mer kvalificerad än Forshem att få härbärgera denna landets första riddarutställning – som det väl ändå måste vara. 

Mina kvalifikationer för detta hedersamma uppdrag är väl att jag – som västgöte – vid sidan om mitt arbete som diplomat och folkrättsprofessor ägnat cirka 30 år av mitt liv att forska i och skriva om Västergötlands histora och gamla västgötska släkter. För att par år sedan gav Skara Stifshistoriska sällskap ut min bok Från den Heliga graven till Västegötland – en berättelse om korsriddarna i Västra Tunhem och Forshem. Denna bok är väl den direkta förbindelselänken till mitt uppdrag som invigare av denna utställning. 

Jag har ju också arbetat i Mellanöstern och har ju alltså personlig erfarenhet av den stora betydelse som både den Suveräna Malteserorden och den Heliga Gravens av Jerusalem Riddarorden – båda katolska riddarordnar – har för det dagliga livet i detta område. Den snart 1000-åriga Malteserorden med totalt ca 11 000 medlemmar världen över  – vilken vid sitt grundande i Jerusalem vid 1000-talets slut hette Johanniterorden – har specialiserat sig på medicinsk sjukvård och katastrofhjälp. 

Den Heliga Gravens av Jerusalem Riddarorden – med ca 22 000 medlemmar världen över – har i uppdrag att ekonomisk stödja den latinske Patriarken av Jerusalem, vilken i sin tur driver skolor, undervisningsanstalter, kyrkor samt vårdhem av olika slag i Palestina. 

Eftersom jag är engagerad i såväl Malteserorden som den Heliga Gravens av Jerusalem Riddarorden har vi i samarbete med det s k Medeltidsprojektet i Västergötland, med Västergötlands museum och Forshems församling beslutat oss för att ordna en liten utställning över de äkta medeltida riddarordnar som fortever än idag och som utför ett synnerligen viktigt fredligt arbete – långt ifrån de blodiga korstågsideal som besjälade de medeltida korsriddarna. Det är den Skandinaviska avdelningen av Malteserorden som har förlagt sitt Årsmöte till Forshems kyrka denna helg –  med dubbning av sju nya medlemmar i Malteserorden. De riddarordnar som är representerade i montern här utför alltså ett dagligt fredligt arbete bland behövande människor. 

Riddare och damer av dessa ännu idag existerande riddarordnar skall uppfattas som just MILITES PACIS – som fredens riddare eller fridens riddare. Den katolska Malteserorden – liksom den katolska Heliga Gravens av Jerusalem Riddarorden – följer noga den katolska kyrkans ”nya politik” mot såväl judar som muslimer. Istället för den blodiga kamp som utkämpades på slagfälten i Palestina i samband med korstågen gäller numera som riktmärke den inter-religiösa dialogen – alltså samtal och dialog mellan religionerna – försök till förståelse mellan de tre Abrahamitiska religionerna judendomen, kristendomen och islam. Det är vår önskan att genom det arbete som dessa riddarordnar utför bidra till en fredlig utveckling, särskilt i Palestina där dessa riddarordnar föddes för ungefär 1000 år sedan. Det finns några broschyrer utlagda som visar Malteserordens medicinska hjälpverksamhet och katastrofberedskap. Malteserorden är med sina hjälpprogram verksam i så många som 150 länder. 

Det var Johannesbröderna i Jerusalem som grundade det s k Hospitalet (alltså sjukhuset) i Jerusalem vid 1050-talet, alltså långt före korsfararnas ankomst 1099 (då Jerusalem erövrades från islam). I Hospitalet tog man hand om de sjuka pilgrimer som i en  jämns ström anlände till det Heliga landet för att bedja vid den Heliga graven i den Heliga gravens kyrka i Jerusalem. Senare i tiden blev dessa Johannesbröder kända som Johannitermunkar eller Johanniterriddare. År 1187 föll emellertid det kristna kungadömet Jerusalem åter i sultanen Saladins händer. År 1291 kastade en annan muslimsk sultan definitivt ut alla korsriddarordnarna från det Heliga landet. Till dessa ordnar hörde Tempelriddarna, Johanniterriddarna och riddarna av den Tyska Orden. Efter olika turer erbjöds Johanniterriddarna av kejsar Karl V suveräniteten över Malta år  1530. Från och med detta år blev Johanniterriddarna på Malta känd som Malteserorden och dess medlemmar kallades Malteserriddare. 

Det är alltså vi – de sentida efterföljarna till dessa johanniter/malteserriddare som beslutat oss för att hedra en västgötska bygden runt Kinnekulle med vår närvaro. Forshems kyrka – som byggdes på 1130-talet – är den enda kyrka i Norden som är helgad åt just den Heliga graven i Jerusalem. Denna kyrka är allts unik. Det måste finnas en intressant koppling mellan Forshem och den Heliga graven i Jerusalem. Forshems grundare – antagligen en från korstågen återvändande riddare – finns ju avbildad på tympanonen på kyrkan här utanför – hållande den ”heliga Graal” i sina händer. 

Vem är denne riddare? Min uppfattning är att Forshems kyrka är en s k gårdskyrka till en alldeles intill kyrkan belägen stormannagård. Detta skulle följa mönstret i övrigt för 1100-talets romanska stenkyrkorna i Västergötland. Min teori är att den storman som grundade kyrkan nog inte satt långt borta på Årnäs (Aranäs), utan på en gård ungefär där prästgården nu ligger.  I min forskning rörande de äldsta västgötska släkterna finner jag att den mäktiga Folkungaätten faktiskt ägde jord runt Kinnekulle (Hönsäter, Västerplana och Medelplana) samt vidare ut mot Björsäter (tillhörde Birger Jarl) och sedan i riktning mot Vartofta härad och Vättern. Forshem är alltså beläget i ”folkungastråket” så att säga. 

Kan man då säga vem som är avbildad på tympanonen på kyrkan här utanför? Nja, kanske. Imorgon kl 17.00 håller jag ett föredrag på Västergötlands museum, där jag tänker avslöja en del om detta! Jag tror alltså inte att riddaren ifråga var en Tempelriddare (som romanerna vill göra gällande) , utan snarare en riddare tillhörande Johanniterna. (Se här t ex det åldriga malteserkorset i Forshems kyrka i montern här bredvid – vilket visas tillsammans med samma typ av kors i den Heliga gravens kyrka i Jerusalem). 

De riddarordnar som är representerade i montern här bredvid är den Heliga Gravens av Jerusalem Riddarorden, Johanniterorden i Sverige samt en Suveräna Malteserorden. Vi ser från vänster till höger en:

1) Riddare av den Heliga Gravens av Jerusalem Riddarorden, 

2) Dam av den Heliga Gravens av Jerusalem Riddarorden, 

3) Riddare (Rättsriddare) av den protestantiska Johanniterorden och 

4) Riddare av den katolska Suveräna Malteserorden. 

Nå men var är då den berömda Temelriddarorden, som skrivits så mycket om. Det finns bilder och texter i montern berörande den 1120 i Jerusalem instiftade Tempelriddarorden. Men denna orden existerar ej längre. Den upplöstes och förintades av påven redan år 1312. Efter 1312 fanns det alltså ingen Tempelriddare. Många av dessa brändes på bål. Denna riddaroden hade retat upp såväl påven som flera av de europeiska kungarna, som alltså förintade orden. 

Här kommer jag in på en intressant fråga, nämligen skillnaden mellan de historiskt  äkta riddarordnarna – med direkta historiska band till sina föregångarna under korstågstiden – och de många falska och illegitima riddarordnar och sällskap som florerar i synnerhet i de nordiska länderna. Genom att förlägga sitt årsmöte i det offentliga ljuset i denna historiska bygd runt Forshem, vill den Suveräna Malteserorden vidga den allmänna kunskapen om de äkta riddarordnarna och deras karitativa och fredliga verksamhet än idag. 

I ljuset härav är vi oerhört tacksamma för att det västgötska Medeltids-projektet, liksom Forshems församling (med sin energiske kyrkoherde Carl Henrich Falkenberg) och Västergötlands museum – där särskilt skall nämnas Anja Praestos och Göran Elissons insatser för att få till stånd denna utställning – velat samarbete med oss för att förverkliga denna utställning. Det vore ju oerhört roligt om man kunde förlägga en permanent ”riddarutställning” hit till Forshem och Kinnekullebygden. Till andra energiska aktörer i spridandet av kunskap om Västergötlands äldre historia hör ju också Skara Stifshistoriska sällskap med sin ordförande kyrkoherde Johnny Hagberg i Järpås.  

Utställningen MILITES PACIS skall ses som ett led i det arbete som går ut på att göra Forshem till ett centrum för riddartemat. För detta vet jag att det finns ett stort intresse från både museum, turistsektorn, kommunen och regionen samt – inte minst – från Forshems församling.

Idag efterfrågas kunskap och fakta, gärna i kombination med en resa till denna historiska bygd eller i kombination med de rekreationsmöjligheter som Kinnekulle, Skarabygden och Vänern erbjuder. Fantasins riddarfigurer får nu efterträdas av verkliga historiska figurer. Dessa kan krypa fram ur sina historiska gömmor endast genom tålmodig och detaljerad forskning. 

Den unika Heliga gravkyrkans belägenhet just i Forshem gör att Forshem är den naturliga platsen rån vilken man kan sprida faktakunskap om  riddarväsendet – till gagn för både allmänbildning, fördjupning och upplevelse.

Med dessa ord får jag förklara utställningen MILITES PACIS i Forshem invigd. 

(Det finns en hel del böcker och informationsmaterial utlagt här, vilket jag rekommenderar er att ta del av).